Πόροι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δομή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και πιστοποιημένους οργανισμούς προσόντων και ειδικότερα στους εκπαιδευτές τους που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση μαθημάτων κατάρτισης και την απονομή προσόντων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν το πρόγραμμα κατάρτισης Gardeniser Pro στο πρόγραμμα σπουδών τους. Το δεύτερο μέρος του εγχειρίδιου περιέχει τη ΔΟΜΗ και τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, τα οποία περιλαμβάνουν την περιγραφή των εκπαιδευτικών συνεδριών, των στόχων τους και των απαραίτητων εργαλείων για την εφαρμογή τους.

Download this resource

Εκπαίδευση των Gardenisers

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και πιστοποιημένους οργανισμούς προσόντων και ειδικότερα στους εκπαιδευτές τους που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση μαθημάτων κατάρτισης και την απονομή προσόντων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν το πρόγραμμα κατάρτισης Gardeniser Pro στο πρόγραμμα σπουδών τους. Εισάγει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) και περιέχει τη ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ GARDENISERS, τη ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ και μια ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ με εκπαιδευτικές δραστηριοτήτες και υλικό υποστήριξης.

Download this resource

Πιστοποίηση Gardeniser

Η πιστοποίηση Gardeniser έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Gardeniser Pro. Η πιστοποίηση δείχνει ότι το άτομο που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση έχει φτάσει σε επίπεδο ικανότητας και έχει δεξιότητες που μπορούν να ενεργήσουν σε επαγγελματικό ρόλο μέσα σε μια κοινότητα ή έναν αστικό κήπο. Ο στόχος της πιστοποίησης είναι να παρέχει μια δομή που θα υποστηρίζει την επίσημη αναγνώριση του Gardeniser (Διαχειριστής Αστικών και Περιαστικών Κήπων) σε όλη την Ευρώπη, η οποία αποτελεί βασικό συντονιστικό ρόλο που εργάζεται μέσα στην κοινότητα ή στον αστικό κήπο.

Download this resource

Gardeniser HUB IO4

 I.O.4 Miglioramento della formazione professionale Gardeniser per il settore pubblico e il personale scolastico.

Gardeniser Hub ha sviluppato una nuova versione riveduta del corso Gardeniser rivolta in particolare al personale che lavora nei servizi pubblici e al personale scolastico che è interessato a sviluppare e creare nuovi orti urbani/comunitari nei propri comuni, aree locali, scuole o regioni. Questo include i comuni e le amministrazioni locali che vogliono impegnarsi con le loro comunità per creare una città più resiliente. Potrebbero essere incluse le scuole con terreni inutilizzati che desiderano mettere a disposizione per progetti di coltivazione urbana/comunitaria o di fattoria o che hanno già avviato questo tipo di progetto ma desiderano formare il personale per utilizzarlo in modo più efficace

Download this resource